سفارش تبلیغ
صبا
دانش بی عمل مانند کمان بی زه است . [امام علی علیه السلام]
نابودی کامل